Log ind

Vedtægter

Forside /

Om RIAMUF / 

Vedtægter

RIAMUF – Ribe AmatørMusiker Forening

Vedtægter

 §1 NAVN 

 • 1.1 Foreningens navn er Ribe Amatørmusiker Forening (RIAMUF).
 • 1.2 Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.


§2 FORMÅL
 

 • 2.1 Foreningens formål er at fremme det rytmiske musikmiljøs udfoldelsesmuligheder, herunder:
 • At stille udstyr til rådighed for medlemmerne. 
 • At formidle egnede øvelokaler. 
 • At udbrede forståelsen af og kendskab til musikkens kunst, samt at formidle mulighed for offentlig op- træden, f.eks. i form af afholdelse af koncerter. 
 • At oplyse om undervisningsmuligheder, kurser, stævner, festivaler   m.v. 
 • At oplyse om lovgivningen på musikområdet, og den lokale administration af samme. 

§3 MEDLEMSKAB 

 • 3.1 Som medlem kan optages enhver der dyrker musik.
 • 3.2 Indmeldelse sker ved betaling af kontingent på foreningens konto via foreningens hjemmeside – www.riamuf.dk. Medlemskort eller kvittering for indbetalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
 • 3.3 Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§4 GENERALFORSAMLING 

 • 4.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via sociale medier.
 • 4.2 Alle som har betalt kontingent har stemmeret.
 • 4.3 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent 
 3. Formandens beretning 
 4. Kassererens beretning 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor m.v. 
 6. Indkomne forslag 
 7. Evt. 
 • 4.4 Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.
 • 4.5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt mindst 10% af medlemmerne skriftligt med angivelse af dagsorden over for bestyrelsen begærer dette. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter en evt. begæringsfremsættelse. 
 • 4.6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 
§5 BESTYRELSE 

 • 5.1 Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer.
 • 5.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen af Generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
 • 5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 • 5.4 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes mindst 5 gange årligt. Dertil kommer medlemsmøder, der afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt.
 • 5.5 Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.
 • 5.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt kassereren eller formanden, er til stede.
 • 5.7 Foreningens formand og foreningens kasserer tegner foreningen udadtil.
 • 5.8. Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 flertal blandt de fremmødte til foreningens generalforsamling.

§6 REGNSKAB 

 • 6.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 • 6.2 Årsregnskab skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.
 • 6.3 Foreningen vælger på generalforsamlingen en revisor, der reviderer foreningens regnskaber til forelæggelse på den efterfølgende ordinære generalforsamling.

§7 FORENINGENS MIDLER 

 • 7.1 Foreningens midler kan udelukkende anvendes til de i §2 nævnte formål.
 • 7.2 Foreningens midler kan på ingen måde anvendes til betaling til foreningens medlemmer for musikfremførelse. Dokumenterede udgifter vedrørende arrangementer kan evt. refunderes.

§8 OPLØSNING

 • 8.1 Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlings beslutning med 4/5 flertal.
 • 8.2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler Teatret Drakomir.